Poznać i zrozumieć świat wokół nas

Innowacje pedagogiczna - ,,Poznać i zrozumieć świat wokół nas”

realizowana w klasie 7a.

 

Przedmioty nauczania objęte innowacją: przyroda   mgr Justyna Haliniak,

biologia ,mgr Anna Górska, geografia ,mgr Aleksandra Marcinek.

 

Edukacja szkolna to etap kształcenia, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia ciekawego świata. Dlatego należy już od początku edukacji wykorzystać naturalną cechę młodego człowieka, aby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody, podziwiać jej piękno, dostrzegając jednocześnie związki przyczynowo- skutkowe zachodzące w środowisku. Ważnym elementem jest zrozumienie powiązania człowieka z przyrodą, poczucia odpowiedzialności i podejmowania świadomych decyzji na rzecz środowiska.
Między innymi dzięki szkole kształtowany jest świadomy stosunek do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Cele główne innowacji :

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszechotaczającą przyrodę wśród młodzieży szkolnej, dzięki podkreśleniu znaczenia międzynarodowych dni dotyczących ochrony środowiska, np. Światowy Dzień Wody (22.03.), Dzień Ochrony Bałtyku (22.03.), Światowy Dzień Oceanów (08.06.), Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (03.03.), Godzina dla Ziemi (25.03.), Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.04.), Światowy Dzień Zwierząt (04.10.), Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (11.12.), Światowy Dzień Gleby (05.12.), Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych (09.10.) itd.
 •  poznanie i zrozumienie otaczającego świata, zależności występujących w przyrodzie oraz uzasadnienie potrzeby jej ochrony,
 •  poszerzenie umiejętności oraz wiedzy praktycznej uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych poprzez kształtowanie ich aktywności poznawczej i twórczej.

 

Cel szczegółowy innowacji:

 • rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu przyrody, biologii, geografii,
 •  poszerzenie słownictwa związanego z biologią, przyrodą, geografią,
 • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków,
 • zauważanie nierozerwalnego związku pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym,
 • formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń,
 • analiza i prezentowanie wyników swojej pracy,
 •  twórcze rozwiązywanie problemów,
   popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród uczniów i społeczności szkolnej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wyrabianie szacunku do przyrody, jej piękna i unikatowości,
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,

 stymulowanie logicznego myślenia oraz zauważanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w świecie przyrody.