Rekrutacja do klas pierwszych

Zapisy do klas I na rok szkolny 2021/2022
dla dzieci z obwodu szkoły - Wysoka

 

                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej informuje, że zapisy dzieci z obwodu szkoły (Wysoka) do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej, odbędą się:

w terminie od 15 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.

                 Zapisując dziecko, należy wypełnić Kartę zgłoszenia do szkoły (karta jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce - rekrutacja a także w formie papierowej  na portierni w wejściu głównym). Po wypełnieniu, komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym, kartę zgłoszenia należy wrzucić do urny wystawionej przy portierni w zaklejonej kopercie lub  zeskanować i wysłać na adres mailowy: sekretariat-szkola@zspwysoka.pl  


                 Z Kartą zgłoszenia dziecka do klasy I rodzice, którzy oboje pracują w pełnym wymiarze czasu pracy mogą złożyć wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.