Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

 

Informacja dodatkowa dotycząca

rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

22 marca 2021 r. – 2 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością ochrony przed koronawirusem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników szkół i przedszkoli Gminy Kobierzyce, wprowadza się następujące zasady dotyczące postepowania rekrutacyjnego:

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć tylko w przedszkolu I wyboru w terminie od 22 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

Ø ePUAP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej - komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);

Ø adres e-mail przedszkola: sekretariat-przedszkole@zspwysoka.pl (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji PDF.);

Ø wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona w holu lub przy wejściu do przedszkola.

Formularze wniosków i oświadczeń dostępne są:

 na stronach internetowych www.zspwysoka.pl/przedszkole w zakładce REKRUTACJA, a także na www.ugk.pl,

 w wersji papierowej obok urny wystawionej przy wejściu do placówki.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
 2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.16.2021 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. Ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata; *
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość - 200 punktów.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złożył deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2021/2022). Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 2. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.
 3. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Dokumenty złożone poza terminem rekrutacji tj. od 22.03.2021 do 02.04.2021 nie będą rozpatrywane
 5. Wprowadza się OŚWIADCZENIE, zamiast Zaświadczenia, jako dokument potwierdzający złożenie informacji podatkowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce (posiadane już przez rodziców Zaświadczenia są przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym).
 6. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
 8. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

UWAGA!

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone do publicznej wiadomości w placówkach oświatowych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie wywieszona 23 kwietnia 2021 o godzinie 15.00

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie wywieszona 7 maja 2021 o godzinie 15.00