Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Rekrutacja elektroniczna

28 marca 2022 r. -8 kwietnia 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

link do rekrutacji: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Schemat rejestrowania wniosku:

 1. Należy zalogować się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce oraz postępować zgodnie z kolejnymi etapami wypełniania wniosku.
 2. Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy wniosek wydrukować i wraz z załącznikami potwierdzającymi krytria rekrutacji dostarczyć w formie papierowej do przedszkola I wyboru.
 3. Po zweryfikowaniu wniosku przez komisję rekrutacyjną, tzn. po sprawdzeniu czy został wypełniony prawidłowo, wniosek zmieni status na „Zweryfikowany” ( nie ma potrzeby telefonować do przedszkola w celu potwierdzenia czy wniosek został zarejestrowany)
 4. Komisja Rekrutacyjna nie powiadamia rodziców kandytata o braku któregoś z załączników. Brak załącznika potwierdzającego kryterium oznacza brak punktów za to kryterium.

 

Zasady naboru

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
 2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.
 3. Dzieci  6-letnie  (ur. 2016 r.): 

- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub w przedszkolu

lub
- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej nie ma odziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, "zerówka" jest jednym z ośmiu odziałów przedszkolnych.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.14.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2022 roku.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata; *
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

 

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

 

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

 1. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 28 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
 2. Po zarejestrowaniu kandydata w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek i wraz z załącznikami potwierdzającymi zaznaczone kryteria dostarczyć do przedszkola I wyboru w terminie od 28 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. 
 3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2022/2023).
 4. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 6. Zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie informacji podatkowej za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce zastępuje się Oświadczeniem.
 7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i  oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
 8. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

 1. zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
 2. zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym,
 3. zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Dziecko 3-letnie, 4-letnie lub 5-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

50

 

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je wychowujący: - pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub -prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub -prowadzą gospodarstwo rolne lub -studiują w systemie dziennym.

50

·zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub ·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ·zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników ·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

3.

Oboje rodzice / prawni opiekunowie/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/ rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzą gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.

50

·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)

4.

Jeden rodzic / prawny opiekun rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzi gospodarstwo rolne i jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.

25

·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)

5.

Zgłoszenie do przedszkola dziecka posiadającego co najmniej jedno rodzeństwo w wieku do 18 roku życia.

10

·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

6.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego). Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

5

·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego