Zapisy do klas I na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci z obwodu szkoły – Wysoka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej informuje, że zapisy dzieci z obwodu szkoły (Wysoka) do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej, odbędą się:

 

w terminie od 06 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

 

Zapisując dziecko, należy wypełnić Kartę zgłoszenia do szkoły (karta jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce - rekrutacja a także w formie papierowej na portierni w wejściu głównym do szkoły). Po wypełnieniu, komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym, kartę zgłoszenia należy wrzucić do urny wystawionej przy portierni w zaklejonej kopercie lub zeskanować i wysłać na adres mailowy: sekretariat-szkola@zspwysoka.pl

W zapisach do klas pierwszych biorą udział dzieci  z rocznika 2016. Również te, które w obecnej chwili uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w ZSP w Wysokiej.

Z Kartą zgłoszenia dziecka do klasy I rodzice, którzy oboje pracują w pełnym wymiarze czasu pracy mogą złożyć wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Karta zapisu znajduje się na stronie https://www.zspwysoka.pl/szkola-podstawowa/aktualnosci/rekrutacja-do-kla...

Nie przewidujemy zapisów dzieci spoza obwodu szkoły