Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej z siedzibą Wysoka, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej posiada Inspektora ochrony danych Pani Lidia Sochacka, tel. 71-7151599, e-mail iodwysoka@bipwysoka.pl
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziecie Państwo w załącznikach.

Dane Państwa i dziecka przetwarzane są na podstawie:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zmianami,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych z systemu informacji oświatowej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.

Cel w jakim przetwarzamy dane:

Przetwarzamy dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Szczegółowe cele zawarte są w:

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

- Ustawa z dnia 20 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz.1781

 

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
• żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
• wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP w Wysokiej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)