Egzamin ósmoklasisty/rekrutacja

.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty absolwenci naszej szkoły będą mogli odbierać  w środę  03.07.2024 r. według następującego harmonogramu: 

Klasa 8A - godzina 9:00
Klasa 8B - godzina 9:30
Klasa 8C - godzina 10:00

 

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę.  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.

 W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba powinni okazać swój dowód tożsamości.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia  03.07.2024 r., to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Przypominamy również zdającym o konieczności przekazania zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych przez kandydatów szkół ponadpodstawowych w wymaganym terminie.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty - maj 2024 r.

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz.9:00

 

REKRUTACJA -TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 -  3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

 - do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń - 3 lipca 2024 r.

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty                                     - czerwiec 2024 r.

język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

 

 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/20230817_E8_2024_Infa.pdf?x79509

 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty

w 2024r.

 

https://oke.wroc.pl/egzamin-osmoklasisty/komunikaty/eo-dostosowania/

 

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

 

 

https://oke.wroc.pl/komunikaty/egzamin-maturalny-i-egzamin-osmoklasisty-2/

 

 

Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-9-2024-dolnoslaskiego-k...

 

 

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20ra...