Informacja dotycząca zajęć opiekuńczych w szkole

Szanowni Rodzice,

Dyrektor szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne, na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy:
 
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność  leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem   COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo  i  porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni  w  jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art. 6 pkt  5 ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są  zatrudnieni  w ogrzewalniach  i noclegowniach,  o których  mowa  w art.48 a  ustawy  z dnia  12 marca   2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są  zatrudnieni  w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych  placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2  ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.