REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo

Od 25.03.2024 do 12.04.2024 trwa rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w ZSP w Wysokiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.zspwysoka.pl/przedszkole/rekrutacja-na-rok-szkolny-20242025

Od września 2024 jeden z oddziałów przedszkola będzie oddziałem integracyjnym dla dzieci 3 i 4 -letnich.

 

GRUPA INTEGRACYJNA – jak to wszystko działa?

Integracja jest złożonym procesem pedagogicznym, w którym biorą udział nie tylko dzieci niepełnosprawne i ich zdrowi rówieśnicy, ale także nauczyciele i rodzice. Jej głównym założeniem jest poczucie przynależności wszystkich dzieci do społeczności przedszkolnej.

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi uczęszczają zarówno dzieci zdrowe (pełnosprawne), jak i dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne pod względem fizycznym lub umysłowym.

Co daje integracja

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.

Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi nie więcej niż 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Kontakt dzieci niepełnosprawnych – pod względem fizycznym lub umysłowym – z pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów, dzięki czemu mają szansę dorastać tak, jak inne dzieci. Korzyści odnoszą również dzieci pełnosprawne, które uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników zapominają o swoich ułomnościach, nabierają większej pewności siebie, odnajdują swoje miejsce w środowisku, uczą się odważniej patrzeć na świat, nawiązują kontakty społeczne.

Dzieci zdrowe przebywając z niepełnosprawnymi kolegami uczą się większej tolerancji wobec innych, akceptacji odmienności, odpowiedzialności i życzliwości, otwartości na problemy innych, opiekuńczości, troski o innych.

Kto może uczęszczać do przedszkola z oddziałami integracyjnymi?

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi mogą uczęszczać dzieci zdrowe (pełnosprawne pod względem fizycznym i umysłowym) oraz dzieci cierpiące na:

 • Lekka i umiarkowana niepełnosprawność intelektualna
 • Upośledzenia narządów ruchu
 • Zaburzenia mowy
 • Choroby somatyczne
 • Zaburzenia emocjonalne

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym

i niezastąpionym”

(Phil Bosmans)

W naszym przedszkolu jest jedna grupa integracyjna. Została one zorganizowana jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych. Integrację realizujemy jako formę wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Praca w takiej grupie opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. Grupy integracyjne są mniej liczne (20 dzieci), w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:

* upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, nie zagrażające swym zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci,

*z zaburzeniami emocjonalnymi,

*z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,

*z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,

*z zaburzeniami somatycznymi lub metabolicznymi (np.: fenyloketonuria, padaczka, wada serca, cukrzyca, itp.).

Zakwalifikowanie się do grupy integracyjnej to dla dziecka zdrowego wielki zaszczyt.

 1. grupie integracyjnej pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 nauczyciel współorganizujący (nauczyciel posiadający specjalne przygotowanie) , który wspomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz pomoc nauczyciela.

Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych

Rola nauczyciela prowadzącego:

 • Wraz z nauczycielem współorganizującym wybiera program wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości wszystkich dzieci, z którymi pracuje.
 • Zapoznaje się z dokumentacją dzieci: zdrowych, niepełnosprawnych, zdolnych.
 • Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla całej grupy.
 • Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą z całą grupą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.
 • Organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój wszystkich dzieci , ich zdolności i zainteresowań.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno nauczyciel prowadzący jak i nauczyciel współorganizujący stosują zasady:

 • indywidualizacji pracy
 • stopniowania trudności
 • dostosowywanie programu do możliwości psychofizycznych dzieci
 • odpowiedniej organizacji grupy – włączanie dzieci do prac grupowych tak, aby każde dziecko miało w niej swój wkład
 • aktywizowania dziecka do najpełniejszego udziału w zajęciach
 • nagradzania, pozytywnego wzmacniania w celu wzbudzania aktywności i motywacji do nauki
 • zapewniają miłą i przyjazną atmosferę podczas zajęć, w czasie zabaw

Nie ma miłości bez poszanowania tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm