Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

INFORMACJA

O REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUNKTU

PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja elektroniczna

25 marca 2024 r. - 12 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji 2024/2025

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz dokumentów będą dostępne na stronie internetowej systemu rekrutacji.

O dostępie do systemu elektronicznej rekrutacji poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową Gminy Kobierzyce oraz w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

I. Zasady naboru

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w tych przedszkolach.

2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.

3. Dzieci 6-letnie (ur. 2018 r.):

- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub w przedszkolu

lub

- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego opublikowane są Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.17.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.20.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2024 roku.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata; *

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej niepełnoletnich dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć takie wychowywanie, które następuje bez udziału drugiego rodzica, czyli w sytuacji w której drugi rodzic spełnia jeden z warunków: nie żyje, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie wykonuje żadnych czynności w związku z wychowywaniem dziecka.

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.).

• Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

III. Pozostałe informacje

1. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 25 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

Wniosek będzie dostępny w systemie elektronicznym od 25.03.2024 do 12.04.2024

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w przedszkolu I wyboru w terminie od 25 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

ePUAP przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);

wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do skrzynki podawczej, która zostanie wystawiona w holu przedszkola.

2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2024/2025).

3. Rodzic/opiekun prawny rejestruje w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie Podpisany wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa w przedszkolu pierwszego wyboru.

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

7. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym,

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

8. Zatrudnienie należy potwierdzić przedstawiając zaświadczenie wydane przez zakład pracy z oznaczonym wymiarem zatrudnienia.