Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

INFORMACJA O

REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Rekrutacja elektroniczna

27 marca 2023 r. -12 kwietnia 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Link do elektronicznego systemu rekrutacji: http://gminakobierzyce.przedszkola.vnabor.pl 

 

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz dokumentów  będą dostępne na stronie internetowej systemu rekrutacji.

O dostępie do systemu elektronicznej rekrutacji poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową Gminy Kobierzyce oraz w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

 

 1. Zasady naboru

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2023/2024 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
 2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.
 3. Dzieci  6-letnie  (ur. 2017 r.): 

- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub w przedszkolu

lub
- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 1. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.18.2023 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 30 stycznia 2023 roku.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata; *
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

 

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

 

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

 1. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 27 marca 2023 r. do
  12 kwietnia 2023 r.

Wniosek  będzie dostępny w systemie elektronicznym.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w przedszkolu I wyboru w terminie od 27 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

Ø adres e-mail przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji .pdf);

Ø wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do skrzynki podawczej, która zostanie wystawiona w holu przedszkola

 

 1. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2023/2024).
 2. Rodzic/opiekun prawny rejestruje wniosek  w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie oraz składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
 3. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 5. Zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie informacji podatkowej za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce zastępuje się Oświadczeniem wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2022.
 6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i  oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
 7. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

 1. zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
 2. zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym,
 3. zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.