Ogólnopolski konkurs plastyczny MOTYL.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „MOTYL”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Cel konkursu

Celem konkursu jest:

-kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci;

-rozwijanie kreatywności dzieci  w zakresie technik plastycznych

§ 2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław, tel. 71 715 15 99, e-mail: sekretariat-szkoła@zspwysoka.pl

Nauczyciele organizujący: Joanna Eljasińska – koordynator konkursu, Edyta Jęchorek, Wiktoria Miaka, Monika Samborska, Aneta Eisler, Iryna Kviatkovska

§ 3 Zasięg konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII na terenie całego kraju

§ 4 Praca konkursowa

1. Do wykonania pracy konkursowej należy wybrać jedną z poniższych technik plastycznych: malarstwo na papierze/płótnie, rysunek, collage, filcowanie, batik, wydzieranki

2. Format pracy nie powinien przekraczać A3 (420 mm x 297 mm).

3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację zawierającą:

-imię i nazwisko uczestnika,  klasę, do której uczęszcza uczestnik

-imię i nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs w danej placówce,

- pełną nazwę placówki wraz z adresem pocztowym, telefonem i adresem e-mail

4. Zapakowane prace należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem: Ogólnopolski konkurs plastyczny „MOTYL”

5. Termin składania prac upływa 28 maja 2024 r.

 

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Komisję konkursową tworzą:

Pani Anna Wilisowska - Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Kobierzyce

Pani Katarzyna Giebel – plastyk Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Pani Anna Szymkowska – kierownik Działu Sekcji Kulturalnych w Kobierzyckim Ośrodku Kultury

Małgorzata Aszkiełowicz- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, plastyk

 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny oraz przyzna nagrody rzeczowe za 5 najlepszych prac w danej kategorii wiekowej (I-III i IV-VIII). Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej pt. „MOTYL” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej oraz na stronie internetowej placówki.

3. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, samodzielność, estetyka wykonania.

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 5  czerwca 2024 r. na stronie internetowej szkoły. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną  wysłane pocztą.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac do ich upublicznienia (załącznik nr 1).

7. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronie internetowej organizatora.

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikRozmiar
Plik ogolnopolski_konkurs_plastyczny_motyl.docx27.46 KB