Rekrutacja do klas pierwszych

Zapisy do klas I na rok szkolny 2023/2024
dla dzieci z obwodu szkoły – Wysoka.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej informuje, że zapisy dzieci z obwodu szkoły (Wysoka) do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej, odbędą się:

w terminie od 06 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Zapisując dziecko, należy wypełnić Kartę zgłoszenia do szkoły (karta jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce - rekrutacja a także w formie papierowej na portierni w wejściu głównym). Po wypełnieniu, komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym, kartę zgłoszenia należy wrzucić do urny wystawionej przy portierni w zaklejonej kopercie lub zeskanować i wysłać na adres mailowy: sekretariat-szkola@zspwysoka.pl


Z Kartą zgłoszenia dziecka do klasy I rodzice, którzy oboje pracują w pełnym wymiarze czasu pracy mogą złożyć wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Nie przewidujemy zapisów dzieci spoza obwodu szkoły.