Rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny 2024/25.

 

Zapisy do klas I na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z obwodu szkoły – Wysoka.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej informuje, że zapisy dzieci z obwodu szkoły (Wysoka) do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej, odbędą się:

 

w terminie od 04 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.

 

Zapisując dziecko, należy wypełnić Kartę zgłoszenia do szkoły (karta jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce - rekrutacja a także w formie papierowej na portierni na bloku F).

Obcokrajowcy dodatkowo wypełniają Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia do szkoły.

Po wypełnieniu, komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym, kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły na bloku F. (nowy budynek szkoły)

W roku szkolnym 2024/25 zostanie utworzony oddział integracyjny dla klas I. W karcie zgłoszenia dziecka do szkoły należy obowiązkowo wypełnić pkt 10.

 

Z Kartą zgłoszenia dziecka do klasy I rodzice, którzy oboje pracują w pełnym wymiarze czasu pracy mogą złożyć wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Nie przewidujemy zapisów dzieci spoza obwodu szkoły.